Skip to Content

Privacy Verklaring

Vreugdevuur Natuurcoaching, gevestigd op Medemblikhof 67, 6843BW Arnhem, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring

Contactgevens:
Vreugdevuur Natuurcoaching
Medemblikhof 67
6843BW Arnhem
06 28 78 54 26
www.vreugdevuurnatuurcoaching.nl

Vreugdevuur Natuurcoaching is de Functionaris Gegevensbescherming van Vreugdevuur Natuurcoaching. Zij is te bereiken via vreugdevuurnatuurcoaching@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vreugdevuur Natuurcoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vreugdevuurnatuurcoaching@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vreugdevuur Natuurcoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Vreugdevuur Natuurcoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vreugdevuur Natuurcoaching neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vreugdevuur Natuurcoaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vreugdevuur Natuurcoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens van bestaande cliënten niet langer dan twee jaar na afloop van de laatstgenoten coachsessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan 2 jaar bewaard na het eerste contact, indien er geen overeenkomst tot stand komt. Als enige uitzondering hierop ben ik, net als elke ondernemer, wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief factuur met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vreugdevuur Natuurcoaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vreugdevuur Natuurcoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vreugdevuur Natuurcoaching jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Daarnaast kan Vreugdevuur Natuurcoaching jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken in het kader van onze dienstverlening, echter dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vreugdevuur Natuurcoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Afhankelijk van uw cookie-instellingen worden op deze website ook cookies geplaatst door derden (te weten Facebook, Twitter, LinkedIn) in het kader van het delen van informatie van deze website via social media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vreugdevuurnatuurcoaching@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Vreugdevuur Natuurcoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vreugdevuur Natuurcoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vreugdevuurnatuurcoaching@gmail.com

Vreugdevuur Natuurcoaching

info@vreugdevuurnatuurcoaching.nl

Fotografie door: Mark van Rheenen
Website ontwerp door: Tom de Wit @ The Imagineering Suite

Algemene Voorwaarden
Privacy Verklaring