Skip to Content

Algemene Voorwaarden

1. Definities
Opdrachtnemer: Vreugdevuur Natuurcoaching
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of organisatie die de cliënt of deelnemers aan de coaching afvaardigt.
Cliënt: De natuurlijke persoon (privépersoon of werknemer van opdrachtgever) die deelneemt aan het coachtraject en op wie de geleverde diensten van Vreugdevuur Natuurcoaching betrekking hebben.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Vreugdevuur Natuurcoaching en opdrachtgever tot stand komt, elke aanvulling of wijziging daarop.

Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, training dan wel workshop, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle coachtrajecten, trainingen, workshops en elke aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Vreugdevuur Natuurcoaching en de opdrachtgever of cliënt, al dan niet schriftelijk vastgelegd. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

De overeenkomst komt tot stand als opdrachtgever zich akkoord verklaart middels ondertekening van de offerte van Vreugdevuur Natuurcoaching. De opdrachtgever verklaart hiermee tevens de algemene voorwaarden van Vreugdevuur Natuurcoaching te accepteren.

2. Offertes
2.1 De door Vreugdevuur Natuurcoaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vreugdevuur Natuurcoaching is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
2.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. Uitvoering
3.1 Vreugdevuur Natuurcoaching neemt bij de uitvoering de gesloten overeenkomsten een inspanningsverplichting op zich, omdat het behalen van het beoogde resultaat niet gegarandeerd kan worden. Vreugdevuur Natuurcoaching zal deze overeenkomst naar beste vermogen en inzicht uitvoeren conform de eisen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vreugdevuur Natuurcoaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vreugdevuur Natuurcoaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Dit geldt ook voor de gegevens die door derden worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
3.4 Vreugdevuur Natuurcoaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

4. Betalingsvoorwaarden
4.1 De kosten van de dienstverlening worden vooraf vastgesteld. Betaling van het verschuldigde bedrag of bedragen wordt door client of opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.
4.2 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Vreugdevuur Natuurcoaching gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
4.3 Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Vreugdevuur Natuurcoaching en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van alle vorderingen van Vreugdevuur Natuurcoaching een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige lid.
4.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.6 Als van Vreugdevuur Natuurcoaching meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Vreugdevuur Natuurcoaching voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
4.7 Ingeval Vreugdevuur Natuurcoaching om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus,
alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.
4.8 Indien Vreugdevuur Natuurcoaching in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Vreugdevuur Natuurcoaching is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die tijdens het coaching, trainingen en andere werkvormen ontstaan die niet tot de betreffende dienstverlening behoren, zoals het verkrijgen van werk, materiele schade of anderszins uit het traject voortkomende activiteiten.
5.2 Elke aansprakelijkheid van Vreugdevuur Natuurcoaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
5.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
5.4 Vreugdevuur Natuurcoaching is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden.

6. Wijzigingen
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
6.2 Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Vreugdevuur Natuurcoaching zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen;
6.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Vreugdevuur Natuurcoaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
7.1 Opdrachtnemer behoudt het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of af te zien van een coachrelatie met de cliënt. Tijdens de dienstverlening kan het ook voorkomen dat het door opdrachtnemer beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen of om andere redenen de coachrelatie met een cliënt te beëindigen.
7.2 Indien vanuit Vreugdevuur Natuurcoaching wordt besloten om tijdens het traject de sessies te beëindigen, worden de kosten van de nog te voeren sessies terug gestort op de rekening van cliënt of opdrachtgever.
7.3 De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject ten alle tijden te annuleren per brief of via mail;
7.4 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 1 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.
7.5 Bij annulering binnen 1 week tot 24 uur voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject is Vreugdevuur Natuurcoaching gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 24 uur het volledige bedrag.
7.6 Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
7.7 Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
7.8 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

8. Vertrouwelijkheid
8.1. De cliënt neemt op vrijwillige basis deel van het coachtraject of andere geleverde diensten.
8.2 De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken betreffende de cliënt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.3 Naam-, adres- en andere persoonsgegevens en contactgegevens van cliënten worden door Vreugdevuur Natuurcoaching gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor het onderhouden van contact met de cliënt. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
8.4 Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

9. Eigendom
9.1 Vreugdevuur Natuurcoaching behoudt altijd alle rechten op de door haar aangeleverde materialen, presentaties, documenten, plannen, afbeeldingen en/of de hierop betrekkende diensten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
9.2 Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Vreugdevuur Natuurcoaching

info@vreugdevuurnatuurcoaching.nl

Fotografie door: Mark van Rheenen
Website ontwerp door: Tom de Wit @ The Imagineering Suite

Algemene Voorwaarden
Privacy Verklaring